História

Obec sa písomne prvý krát spomína roku 1289 pod názvom Terebey, keď ako majetok drienovských Abovcov pripadla myšlianskemu prepoštovi.

Ďalšie podoby mena obce v priebehu histórie:

1306  Therebő

1335 Terebe

1435 Terebee

1773 Trebejow

19. st. Trebion, maď. Terebő

Obec patrila Somosyovcom, v roku 1607 Segneyovcom, 1751 Okoličányovcom, Károlyiovcom, v 19.storočí Ujházyovcom a Péchyiovcom.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom pestovaním zeleniny.

Obecná kronika ako aj tradovanie medzi ľudom poukazujú na to, že pôvodne Trebejov ležal inde ako je tomu dnes. Podľa kroniky obce a ústneho podania to bolo v lokalite zvanej „Starý Trebejov“. Išlo o pole, resp. Rovinu pri ceste do Obišoviec, kde dnes leží chatová lokalita. Dnes nám nie je známe, čo viedlo starých Trebejovčanov k presídleniu obce. Je potrebné poznamenať, že presídlenie obcí bolo v období stredoveku bežné.

Pečať obce:

Jediným prostriedkom overenia platnosti úradných listín v stredoveku bola pečať. Nakoľko znalosť písania medzi obyvateľstvom, aj z vyšších vrstiev, bola veľmi obmedzená, nič nebolo ľahšie ako pečaťou označiť a overiť listinu. Nárastom počtu listín súvisiacich s tým, že už aj menej dôležité úradné veci sa dávali na papier, pečate sa postupne začali používať aj v obciach.

Najstaršia známa pečať obce Trebejov je zo začiatku 19. storočia a pochádza z Altenburgerovej zbierky pečatí v Budapeštianskom štátnom krajinskom archíve.

Terajší erb obce vychádza práve z tejto historickej pečate.

V modrom poli štítu erbu vo vodorovnej polohe  biely (strieborny) lemeš a pod ním biele (strieborne) čerieslo.