Miestne dane rok 2022

 19.01.2022

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa je do 31. januára 2022 (§ 99a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie má povinnosť podať príslušnému správcovi dane (obci) daňovník, ktorý v priebehu roka 2021 nadobudol nehnuteľnosť, bolo mu vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia (§ 18 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie aj pri zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a dani za psa


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >