Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 28.4.2023

 25.04.2023

OBEC T R E B E J O V , 044 81 okr. Košice-okolie

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Trebejov, ktoré sa bude konať

28.4.2023 o 17:00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

P r o g r a m:

1. Zahájenie

  1. Kontrola uznesení

  2. Zmena dodávateľa PaM

V Trebejove 25.4.2023

Ľudmila Dzubáková

starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >