Pozvánka na OZ 13.12. 2022

 08.12.2022

OBEC    T R E B E J O V ,   044 81 okr. Košice-okolie

P O Z V Á N K A

       V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Trebejov, ktoré sa bude konať

13.12.2022 o 18.00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

     P r o g r a m:

        1.   Zahájenie

  1. Kontrola uznesení
  2. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022
  3. Rozpočet na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025
  4. Rôzne

V Trebejove 8.12.2022

                                                                                Ľudmila Dzubáková

                                                                                      starostka obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >