Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.11.2022

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozývam na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Trebejov, ktoré sa bude konať  8.11.2022 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Úvodné záležitosti:

  • Otvorenie zasadnutia       
  • Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  • Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  • Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
  • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  • Vystúpenie novozvolenej starostky obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

4. Zriadenie komisie podľa čl.7, ods. 5 zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, voľba predsedu a členov komisie.

5. Určenie platu starostky obce

6. Diskusia

7. Záver

                                                                                    Štefánia Cibuľáková

                                                                                        starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >