Pozvánka na zasadndutie obecného zastupiteľstva

 13.03.2021

Dňa 17.3.2021 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

  1. Zahájenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Trebejov za rok 2020
  6. Záverečný účet obce Trebejov za rok 2020
  7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Trebejov za rok 2020
  8. Dokončenie stavby - Dom smútku Trebejov
  9. Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >