Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 09.12.2019

Dňa 12.12.2019 o 18.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Trebejove  zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Trebejov
  • VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebejov
  • VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov
  • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov na 1. polrok 2020
  • Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019
  • Žiadosť ZO JDS v Trebejove o poskytnutí finančných prostriedkov
  • Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >