Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 27.08.2019

Dňa 27.8.2019 sa bude konať v zasadacej miestnosti  obecného úradu  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Program:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov za 1. polrok 2019
  • Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov na 2. polrok 2019
  • Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
  • Čerpanie rozpočtu do 31.7.2019
  • Rôzne
  • Diskusia

Štefánia Cibuľáková - starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >