Pozvánka na zasadnutie OZ

 24.08.2020

Dňa 26.8.2020 5 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva s týmto programom:

  1. Zahájenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce trebejov na 2. polrok 2020
  4. Čerpanie rozpočtu k 15.8.2020
  5. Schválenie úveru na investičné výdaje obce
  6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020
  7. Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >