Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.12.2020

Dňa 14.12.2020 o 17:00 hod. sa bude konať zasadnutie OZ obce Trebejov v zasadacej miestnosti obecného úradu

s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020
  4. Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
  5. VZN  č. 4/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Trebejov
  6. VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebejov
  7. VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov
  8. Schválenie naviac prác na stavbe Domu smútku Trebejov
  9. Schválenie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice
  10. Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >